Waarom?

Er komen steeds meer mensen in financiële problemen die via reguliere instanties op dat moment niet geholpen kunnen worden en toch dringend hulp nodig hebben.

De Stichting Noodfonds Haaksbergen verleent eenmalig financiële en materiële hulp aan mensen in Haaksbergen, die in een financiële noodsituatie verkeren. Een noodsituatie die men niet zelf op kan lossen, ook niet via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Noodfonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (tweedehands) goederen:

  • Kleding
  • Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
  • Matras of bed nodig voor medische problemen
  • Noodzakelijk huisraad

Het Noodfonds werkt nauw samen met: het Maatschappelijk Werk, (met) de Diaconieën van de Protestantse Gemeenten Haaksbergen-Buurse, de Caritas van de RK kerk, de Gemeente Haaksbergen en met andere hulporganisaties.
Naast eenmalige hulp biedt het fonds hulpvragers, indien nodig of gewenst, ondersteuning bij het op orde brengen van hun financiën. Hiertoe beschikt zij over speciaal daarvoor geschoolde Budgetmaatjes.

De budgetmaatjes bieden concrete ondersteuning aan, in de vorm van ondersteuning en budgetbegeleiding, aan inwoners van Haaksbergen met (dreigende) financiële problemen met het doel hun financiën op orde te krijgen of te houden en schulden op te lossen.  De inzet van een budgetmaatje is niet vrijblijvend. De cliënt moet zich houden aan de gemaakte afspraken.

Het budgetmaatjesproject wordt gesubsidieerd door de gemeente Haaksbergen die ook de scholing van de budgetmaatjes financiert. 


Het Noodfonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering.

Het Noodfonds kent een Bestuur, Clientbezoekers en Budgetmaatjes, allen vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

Mensen die in aanmerking komen voor urgente hulp, worden door een hulpverleende instantie in contact gebracht met de Stichting Noodfonds.
Hulpverlenende instanties kunnen zijn:

  • Maatschappelijk werk
  • De huisartsen
  • De kerken
  • De Gemeente

De gegevensbehandeling valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Stichting Noodfonds Haaksbergen heeft een privacyreglement. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Er worden alleen gegevens aan een belanghebbende verstrekt, als dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van bepalingen in het privacyreglement.

Het werk van het Noodfonds wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Diaconieën van de Protestantse Gemeenten Haaksbergen-Buurse, de Caritas van de RK kerken Haaksbergen, de Gemeente Haaksbergen en van donaties van particulieren en bedrijven.
Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen.

Het Bestuur, bestaande uit vrijwilligers, krijgt alleen vergoeding voor gemaakte onkosten. Door de kosten van het Noodfonds zo laag mogelijk te houden, komen giften (vrijwel) geheel ten goede aan de hulpverlening.
(Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen.)
De Stichting is een zogenaamde ANBI instelling voor Algemeen Nut (art. 24 lid 4 van de Successiewet) waardoor stortingen in principe aftrekbaar zijn voor de belasting.